Các lĩnh vực xây dựng, bđs cần có chứng chỉ hành nghề khi đăng ký kinh doanh

Theo quy định pháp luật thì có nhiều ngành nghề, lĩnh vực khi đăng ký kinh doanh cần phải có chứng chỉ hành nghề. Trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản thì những ngành nghề sau cần phải có chứng chỉ hành nghề khi đăng ký kinh doanh trên sở kế hoạch và đầu tư:

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

Yêu cầu có ít nhất 1 chứng chỉ hành nghề giám sát thi công của một cá nhân làm việc tại doanh nghiệp đó (Theo khoản 3 điều 87 luật Xây dựng  16/2003/QH11 ngày 10/12/2013

2. Khảo sát xây dựng:

Yêu cầu có ít nhất 1 chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng của một cá nhân làm việc tại doanh nghiệp đó (Theo khoản 1c điều 49 luật Xây dựng  16/2003/QH11 ngày 10/12/2013

3. Thiết kế xây dựng công trình:

Yêu cầu có ít nhất 1 chứng chỉ hành nghề thiết kế của một cá nhân làm việc tại doanh nghiệp đó (Theo khoản 1c điều 56 luật Xây dựng  16/2003/QH11 ngày 10/12/2013

4. Dịch vụ môi giới bất động sản:

Yêu cầu có ít nhất 1 chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của một cá nhân làm việc tại doanh nghiệp đó (Theo khoản 2 điều 8 luật kinh doanh Bất động sản, ngày 29/06/2006)

5. Dịch vụ định giá bất động sản:

Yêu cầu có ít nhất 2 chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản của một cá nhân làm việc tại doanh nghiệp đó (Theo khoản 2 điều 8 luật kinh doanh Bất động sản, ngày 29/06/2006)

6. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản:

Yêu cầu có ít nhất 2 chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì cần phải có ít nhất 2 chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản của một cá nhân làm việc tại doanh nghiệp đó (Theo khoản 2 điều 8 luật kinh doanh Bất động sản, ngày 29/06/2006)

7. Dịch vụ đấu giá bất động sản:

Yêu cầu có1 chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Theo điều 16 nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản)

Xem thêm về tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề tại ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *